főoldalpályázatokdokumentumokArany Jánoseredményeinkinfo

VASVÁR

MozaWeb

Sulinet

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Sulinet Digitális Tudásbázis

Google keresés

MAGYARORSZÁG

 Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Bodócky István: Függesztett térkonstrukció

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND

1. BEVEZETÉS

1.1. A Házirend célja, feladata

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

1.2. A Házirend időbeli és térbeli hatálya

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is.

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

1.3. A Házirend nyilvánossága

A Házirend elérhető, megtalálható

       az iskola honlapján

       az iskola könyvtárában

       a hirdetőtáblán

       osztályfőnököknél

A tanév elején minden osztályfőnöki órán az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal az iskola rendjét. A leendő első osztályosok beiratkozásakor minden szülő megismerheti a dokumentumot.

2. A MŰKÖDÉS RENDJE

2.1. Az intézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: 6.00 – 20.00

 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik (7.00 – 17.00 óráig), amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

Tanítási rend

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. 

A tanítás előtti gyülekező helye: az aula. Az osztálytermekbe 7.30 órától lehet bemenni. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

A székhelyintézményben 

1. óra: 8.00 – 8.45              

 

szünet: 8.45 – 8.55

2. óra: 8.55 – 9.40          

 

szünet: 9.40 – 9.50

3. óra: 9.50 – 10.35          

     

szünet: 10.35 – 10.50

4. óra: 10.50 – 11.35      

 

szünet: 11.35 – 11.45

5. óra: 11.45 – 12.30              

 

szünet: 12.30 – 12.55

6. óra: 12.55 –  13.40          

 

szünet 13.40 - 13.45

7. óra: 13.45 - 14.30            

 

szünet 14.30 - 14.40

8.  óra: 14.40 - 15.25            

9.  óra: 15.35 - 16.20            

A telephelyen

 

szünet 15.25 - 15.35

1. óra: 8.00 – 8.45              

 

szünet: 8.45 – 8.55

2. óra: 8.55 – 9.40          

 

szünet: 9.40 – 10.00

3. óra: 10.00 – 10.45          

     

szünet: 10.45 – 10.55

4. óra: 10.55 – 11.40      

 

szünet: 11.40 – 11.50

5. óra: 11.50 – 12.35              

 

szünet: 12.35 – 12.45

6. óra: 12.45 –  13.30          

 

 

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete előtt és vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanterembe bemenni, lezárt termek esetén a tanterem bejáratához menni.

A főétkezésre biztosított az 5. órát követő óraközi szünet (ebédszünet). 

A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik.  

          A délutáni napközis tanórák ideje:         

A székhelyintézményben: 13.45 – 14.30, 14.40 – 15.25 A telephelyen: 13.30-15.00 vagy 14.00-15.30  napközis foglalkozás ideje: 15.35 – 16.20                              

2.2. Az egyéb foglalkozások rendje

Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, illetve a jelentkezésével vállalta az egyéb foglalkozásokon való résztvételt, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A könyvtár szolgáltatásait az iskola minden tanulója és dolgozója igénybeveheti. A könyvtár használati rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a tanulókra legalább egy felnőtt pedagógus felügyeljen.

Az egyéb foglalkozások rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.3. Tantermek használatának szabályai

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.

Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni. 

Az iskola területét tanulóink szünetekben nem hagyhatják el. Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök, távollétében az iskolavezetés engedélyével történhet. Diákjaink az óraközi szünetekben (a lezárt szaktantermek kivételével) a tantermekben és a folyosókon tartózkodnak (az udvar, a tízórai és az ebédszünet kivételével). Az 5. órát követő 25 perces ebédszünetben tanulóink ebédelnek. Akik nem veszik igénybe a menzai szolgáltatást, az udvaron vagy a tantermekben, illetve a folyosókon tartózkodhatnak az időjárás függvényében. A döntést az ügyeletes tanár hozza meg. Tanulóink az óraközi szünetekben használhatják az aulában elhelyezett ping-pong asztalokat és egyéb eszközöket is a külön szabályzatban rögzített elvek szerint.

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók rendben hagyják el. 

Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet. 

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az igazgató írásos engedélyével.  

 Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel tartózkodhat.

 Az iskolához, kapcsolódó területek használatának rendjét a  2.  számú melléklet tartalmazza.

2.4. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet.

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét). 

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után. 

Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes italt  és energiaitalt fogyasztani tilos. 

Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos (kivételt képez, ha azt a tanulási folyamat segítésére, a tanár beleegyezésével használják). 

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a)                   szándékos, gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,

b)                  ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öthavi összegét. 

3.2. Védő, óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tűz-,  baleset-, munka- és katasztrófavédelmi  oktatásban részesülnek, amelynek során felhívjuk a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. Ezenkívül kémia, fizika, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak megfelelően, összhangban az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarenddel – a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az osztály tanulóinak szülei vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az intézményvezető engedélyezi.

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi.

A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozások (színházlátogatások, hangversenyek, az osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborok, kirándulások, versenyek, egyéb programok) lebonyolításakor is érvényesek.

Az utazás megkezdése előtt a tanulók biztonsága érdekében az utazást szervező pedagógus köteles tájékoztatni a diákokat az elvárt magatartási és egyéb szabályokról, a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezeléséről.

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető tanárnak, ő pedig az intézményvezetőnek.

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás

Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai

Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, minden hó meghatározott napjáig kell a gazdasági ügyintézőnél kell befizetni, melyről tájékoztatást kapnak a szülők a honlapról, illetve hirdetményről. 

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre 9.00 óráig a gazdasági ügyintézőnél lemondja.

3.5. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-rendelésben  közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki: 

      A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.

      A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: intézményvezető, tankönyvfelelős, könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés. 

A tartós tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola igazgatója gondoskodik. 

Ha a tankönyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni. 

3.6. Tantárgyválasztás

Az iskola igazgatója minden tanév május 10-ig az osztályfőnökök közreműködésével, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a tanulókat, írásban a szülőket a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 

Az első osztályosok szülei minden év december 5-ig tájékoztatást kapnak a következő tanévben választható idegen nyelvekről.

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 31-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett etika/hit- és erkölcstan részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás.

A választható foglalkozásokról az iskola minden évben május 10-ig tájékoztatja a szülőket. A tanuló május 31-ig adhatja le választási szándékát. Amennyiben egy választott foglalkozásra beiratkozott a tanuló, ennek látogatása egy tanéven keresztül kötelező lesz számára.

3.7. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól számított – öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.

A tanuló mulasztása igazolt, ha 

      távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja;             hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt igazolja;

      előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az intézményvezetőtől.

Távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt. Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél.

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb) függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal.

Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a „Tükör” füzetben rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük.   

A házirend előírásai a pedagógiai programhoz kapcsolódó, az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozások (színházlátogatások, hangversenyek, az osztálykirándulások és iskolai szervezésű táborok, kirándulások, versenyek) lebonyolításakor is érvényesek.

Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben.

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező.

Az iskola írásban értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott. 

Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire.

Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri, valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap. 

Ha tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló szülei ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot értesíti. 

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóank a következő szabályok érvényesek:

      ha egy tanévben meghaladják a 250 órát,

      egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.

3.8.   A diákkörök működésének szabályai

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek: különböző szakkörök, énekkar.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt.

Az egyes diákköri foglalkozások idejéről, helyéről és a foglalkozást tartó pedagógus nevéről az iskola honlapján, hirdetőtábláján és a tanáriban kell az érdeklődőket tájékoztatni. A tanári szobában a pedagógusok számára mindig rendelkezére kell, hogy álljon az egyéb foglalkozásokon részt vevő tanulók névsora is.     

3.9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti

vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. 

A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között,  az intézmény munkatervében rögzítettek alapján  –  összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival – a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően harminc nappal a konkrét időpontról.

4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális, művészeti versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret.  Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport, kulturális, művészeti versenyek előkelő helyezettje, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát az iskolaközösség ünnepélyes rendezvényén nyilvánosan veszi át. 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Osztályfőnöki dicséret: Saját tapasztalata vagy más pedagógus javaslata alapján példaként állítja az osztály elé

      egyszeri iskolai jellegű, elismert szerepléséért

      helyi verseny I-III. helyezéséért (megfelelő számú induló vagy kiemelkedő egyéni teljesítmény esetén)

      iskolaközi versenyek I-III. helyezéséért megyei verseny VII. helyezésétől

      egyéni pályázaton való továbbjutás esetén 

      levelező versenyen elért kiemelkedő eredményéért

      ha az osztályterem rendjéért, tisztaságáért, dekoráltságáért és/vagy az osztályközösség érdekében huzamosabb ideig példamutatóan tevékenykedett

Szaktanári dicséret: A tantárggyal kapcsolatos kiemelkedő teljesítményért, eredményes tevékenységért vagy átlagon felüli folyamatos munkáért.

Tantárgyi dicséret: A tantárgy vagy a kapcsolódó tevékenység terén elért kiemelkedő teljesítményéért. Az év végi bizonyítványban is megjelenik.

Igazgatói dicséret: A kötelességen túlmenő, az osztályközösség énekkar/szakkör vagy az iskola hírnevét öregbítő teljesítményéért (pl. országos verseny), megyei versenyek I-VI. helyezéséért (tanulás, művészetek, sport), egyéni pályázatokon elért kiemelkedő eredményéért.

          Háromszori osztályfőnöki dicséretet követően (negyedik helyett).

Nevelőtestületi dicséret: Az egész tanévben példamutató magatartást tanúsított, szorgalmas, jó tanulmányi eredményű tanulók jutalmazására, akik egy adott területen kiemelkedő eredményt értek el.

Díszoklevél és jutalomkönyv: Az általános iskolai tanulmányokat végig kitűnő eredménnyel végzett tanulók jutalmazására.

Oklevél és jutalomkönyv: A kitűnő tanulmányi eredményért és példamutató magatartásért Oklevél: A jeles eredményű (egy négyesig) tanulók jutalmazására.

Az iskolai versenyek, házibajnokságok helyezettjei számára a verseny jellegét is kifejező Oklevél adományozható.

A Vasvári Diákokért Alapítvány Emlékplakett és jutalom:

      a felső tagozat minden évfolyamán kitűnő eredményt ért el, mely példás magatartással párosul

      szaktárgyi, művészeti, idegen nyelvi területen elért országos helyezés, mely példamutató magatartással párosul Jó tanuló – jó sportoló: Együttes feltételek:

      valamely sportágban kiemelkedő szereplés (minimum megyei szint)

      tanulmányi téren legalább jeles eredmény            példamutató magatartás

Zöld-díj: A természettudományok, a környezet- és egészségvédelem területén kiemelkedően aktív tevékenységért.

4.2.      A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, szóbeli figyelmeztetés (a „Tükör” füzetben feljegyezzük), osztályfőnöki intés, igazgatói intés, fegyelmi tárgyalás. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket a Tájékoztató füzet és a digitális napló révén is tájékoztatja az iskola.  Az igazgatói intést a tanuló a szülőjével együtt köteles átvenni.

Az elmarasztalás fokozatát az osztályfőnök állapítja meg és rögzíti a Tájékoztató füzetben. A beírást a szülőnek láttamoznia kell.  A fegyelmező és fegyelmi intézkedés fokozatainak megtartásától el kell tekinteni a súlyos jog- vagy szabályellenes magatartás – verekedés, lopás, dohányzás, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás, felszerelések szándékos rongálása, fegyverrel való visszaélés, társadalom- vagy csoportellenes magatartás, bombariadó – esetén.  Írásbeli figyelmeztetés, beírás a TÜKÖR-be:

      Tájékoztató füzete nincs az iskolában

      a váltócipő hiányzik

      fegyelmi vétségek (tettleges vagy szóbeli durvaság, fegyelmezetlenség)

      a vállalt feladat vagy a megbízatás teljesítésének elmaradása Osztályfőnöki írásbeli intés:

      háromszor részesült írásbeli figyelmeztetésben (ha a beírás Tájékoztató füzet vagy váltócipő hiányát jelzi, akkor öt alkalom után következik az osztályfőnöki intő)

      kisebb fegyelmi vétségeket követ el a tanuló ismétlődő jelleggel

      a közös munkát akadályozza

      a munkát megtagadja

      nevelőivel, az iskola más dolgozóival vagy társaival szemben tiszteletlen, durva magatartást tanúsít Igazgatói írásbeli intés:

      háromszori osztályfőnöki intést követően

      a Tájékoztató vagy a tantárgyi füzetben megvalósított jegyhamisítás miatt

      az iskola bútorzatának, felszerelésének rongálása miatt (Szándékos rongálás esetén a szülő köteles kártérítést

fizetni.)          a társak felszerelésének, ruhájának, pénzének vagy értéktárgyának eltulajdonítása miatt

      ha a tanuló magatartása a közösségre nézve romboló hatású; a nyilvánosság előtt botrányosan viselkedik; testi sértés esetén

      durva verbális agresszió; 

      a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; 

      az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása; 

      a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás; 

      az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.

 

Iskolai rendezvényről való eltiltás: kirívó fegyelmi vétség esetén Fegyelmi büntetés:

A fentebb felsorolt fokozatok után, ha nem következik be változás a tanuló magatartásában illetve kötelességeit súlyosan és vétkesen megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni ellene.

Az iskola szülői szervezete és a DÖK közös kezdeményezésére a fegyelmi eljárás megindítása előtt lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására, az SZMSZ-ben leírtak szerint.

Fegyelmi büntetés: áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába

 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a nevelő célzat érvényesül.

A tanórák zavartalansága érdekében működtetjük iskolánkban az Arizona-programot, melynek szabályzatát a Pedagógiai program melléklete tartalmazza. 

5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

5.1. A tanulók jogai

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit.

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően megilletik a tanulót.

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és vagyonvédelmi előírásokat. 

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg.  

5.1.1.    A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak. 

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában különösképpen a következők: 

A véleménynyilvánítás szervezett formái:

       személyes meghallgatás

       osztályértekezlet

       osztályfőnöki óra

       diák-önkormányzati ülés

       évenkénti diákgyűlés

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.

5.1.2.    A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 

A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete a pedagógus számára rendszeresen nem elérhető, a szülő irányába kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más az igazgató által elrendelt formában történik.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban. 

A szülői és tanulói  tájékoztatás egyéb alkalmai:

      személyes beszélgetés

      a programok előkészítése

      osztály szülői értekezlet

      osztályfőnöki óra

      diákönkormányzat ülései

      diákgyűlés

      tanévnyitó és tanévzáró ünnepély

      fogadóóra

 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.

5.2. A tanulók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.

A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre megbeszéltek szerinti – ünnepélyes ruhában (SZMSZ szerint) jelenjen meg.

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok

A hetesi feladat ellátása kötelező az ezzel megbízott tanulók számára. A hetesek kiválasztása az osztályban kialakult hagyomány szerint zajlik. Megbízatásuk hétfő reggel kezdődik és pénteken a tanítási órák befejeztével ér véget. A hetes gondoskodik a tanári asztal és a tábla tisztaságáról, a terem szellőztetéséről és rendjéről, a hiányzó tanulókat jelzik minden óra elején. Ha az órát tartó pedagógus a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg az osztályban, azt a hetesnek a titkárságon kell jelentenie.

A szaktanárok óráik időtartamára felelősöket bízhatnak meg.

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik. 

6. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK 

E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, óvó előírásokkal összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában.

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.

Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak.

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége.

 

 

Középiskolák

Bolyai János

Kanizsai Dorottya

Premontrei Rendi

Nagy Lajos

Jurisich Miklós

Béri Balog Ádám

Gépipari szakközépiskola

Kereskedelmi és vendéglátói

Hermann Ottó

Élelmiszeripari

Rázsó Imre

Hefele Menyhért

Kölcsey Ferenc

Műszaki Szakképző

Savaria

Nádasdy Tamás

Horváth Boldizsár

Zrínyi Miklós

Ganz - Munkácsy

VM DASZK Vép

 

Hasznos linkek

Oktatási Hivatal

NYME PSZK

EEM

Osztályfőnök

MPT

MTT

E-tanárikar

TTE

Ökoiskola

 

Letöltések

Mérések

Felvételi

 

Levelezés

gmail.hu

indamail

freemail

gmail.com

 

Könyvkiadók

Mozaik kiadó

Műszaki kiadó

Apáczai kiadó

Nemzedékek tudása

 

 

Kardos László Általános Iskola, Vasvár, József Attila u. 23 - 25.
Telefon: 06 - 94 /573-100
OM azonosító: 036627
Intézményvezető: Sejberné Szabó Marianna
e-mail: iskola.kardos.vasvar(kukac)gmail.com