SZHSZ

Kardos László Általános Iskola

Számítógépek-és hálózatának- felhasználói Szabályzata ( SZHSZ)

Ez a szabályzat állandóan megtalálható a

http://www.kardos-vasvar.sulinet.hu weboldalon

Tartalom

1. A dokumentum státusa és célja
2. A felhasználók jogai
3. Az azonosító és a hálózati hozzáférés
3.1 A tanulói azonosítók kiosztása
3.2 A biztonsági alapképzés tematikája
4. A jelszó
5. A szolgáltatások használatának szabályai
6. A Netikett
7. Hozzáférés a gépekhez, karbantartás
8. Szankciók

1. A dokumentum státusa és célja

A hálózat összetett, nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak ezért vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket is. A hálózat nem a korlátozásokért, hanem a lehetőségekért van, és azért van szükség a korlátokra, hogy a szolgáltatások folyamatosan és biztonságosan működhessenek. Természetes, hogy a szabályzat elsősorban a biztonsági előírásokat részletezi; a lehetőségek ismertetése nem ennek a dokumentumnak a feladata.

Hálózatunk része a Sulinetnek és az Internetnek, ezért szükséges, hogy szabályzatunk a nemzetközi normákhoz igazodva magában foglalja mindazokat a szigorú szabályokat és ajánlásokat, amelyek nélkül a hálózat nem működtethető, vagy működése más hálózatokra nézve veszélyes volna. Az itt leírt szabályok sokéves nemzetközi tapasztalatokon és más intézmények hasonló dokumentumain alapulnak. Betartásuk akkor is kötelező, ha valaki nem ért velük egyet, vagy nincs tisztában a jelentőségükkel. A hálózat működéséért a jogi felelősséget az iskola egyszemélyi felelős vezetőjeként az igazgató viseli. A rendszergazda szakmai felelősséget vállal, hogy megteszi az Internet közössége által elvárható lépéseket a hálózat nemzetközi normáknak megfelelő biztonságos üzemeléséért.
A hálózat valamennyi felhasználója felelős az egész hálózat biztonságáért, köteles ismerni és betartani a biztonsági előírásokat és a hálózati etika alapszabályait. A felhasználók a jelszó átvétele előtt kötelesek megismerni és elfogadni a felhasználói szabályzatot. A szabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhasználót a megsértése esetén alkalmazható szankciók, valamint a polgári és büntetőjogi következmények alól.

A szabályzat a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyétől függetlenül mindenkire egyformán érvényes. A felhasználók kötelesek betartani a számítástechnikai eszközök használatát szabályozó utasítást, az Internet használata esetén pedig a Sulinet etikai szabályzatát.

2. A felhasználók jogai

A hálózat teljes jogú felhasználói

3. Az azonosító és a hálózati hozzáférés

A hálózat felhasználóinak nyilvántartása, a belépések engedélyezése és tiltása a rendszergazda első számú, elidegeníthetetlen feladata és a hálózat biztonságos működésének alapfeltétele. A felhasználói azonosítók létrehozása és törlése ezért a rendszergazda kizárólagos joga.

A tanároknak nyilvános azonosítója és titkos, csak általa ismert jelszava van. A kettő együtt teszi lehetővé a belépést. A tanulók azonosítója és „jelszava” is ismert. Az azonosítóból képezzük az email-címet. A tanárok e-mail címei honlapunkon megtekinthetők.

A hálózatba kapcsolt munkaállomások továbbra is használhatók önálló számítógépként. Ebben az esetben nincs szükség azonosítóra.

Azonosítót az 1. pontban foglalt feltételek mellett a rendszergazdától lehet igényelni. Az azonosító és a hozzá tartozó jelszó kiadására csak biztonsági alapképzés után kerülhet sor. Azonosítót kérhet az e pontban foglaltak figyelembevételével alanyi jogon az iskola minden tanára és 7 – 8. osztályos diákja, akit a hálózat használatától korábban nem tiltottak el. Nem pedagógus dolgozók az igazgató egyedi döntése alapján juthatnak azonosítóhoz. Indokolt esetben a rendszergazda más személynek is adhat azonosítót.

Azonosítót csak az kaphat, aki a számítógép használatának alapjaival tisztában van. A tanulói vagy dolgozói munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a rendszergazda megszünteti az azonosítót és törli a felhasználó könyvtárát.

3.1 A tanulói azonosítók kiosztása

A tanulók azonosítóját a rendszergazda határozza meg. Az azonosító kiosztása osztályonként történik. Azonosítót csak azok a diákok kapnak, akik a szükséges számítástechnikai alapismereteket a tanítási órán már elsajátították

3.2 A biztonsági alapképzés tematikája

A biztonsági alapképzés minimális tematikáját a rendszergazda határozza meg, és ez a tematika a szaktanárokat is kötelezi. (Szaktanárok esetében a rendszergazda személyenként tartja meg az oktatást, begyakoroltatást.)

4. A jelszó

A jelszó mindenkinek a személyes titka, és akkor tölti be rendeltetését, ha csak egy ember ismeri. A jelszó védi a felhasználót, mert illetéktelenek számára lehetetlenné teszi az állományaiba való betekintést, leveleinek elolvasását vagy a felhasználó nevében történő jogosulatlan bejelentkezést; és védi a hálózat többi használóját is, mert lehetővé teszi a szabálysértők azonosítását. Az első jelszót a rendszergazda adja, ezt az első belépéskor meg kell változtatni. A jelszó legkevesebb 4 karakterből áll. Nem lehet azonos és nem is hasonlíthat a felhasználó nevéhez, hálózati azonosítójához, telefonszámához, családtagjainak, háziállatainak, kedvenc csapatának nevéhez, születési dátumokhoz, autójának márkájához stb., és nem szerepelhet szótárban. Ajánlott jelszófajták: verssorok, dalok, mondatok kezdőbetűi, egybeírt mondatok, személyhez nem kötődő számkombinációk, különleges írásjeleket tartalmazó karaktersorozatok. A jelszót célszerű fejben tartani. Ha a felhasználó leírja a jelszót, akkor tartsa otthon, elzárva, vagy kódolja illetéktelenek számára hozzáférhetetlen módon.

A jelszót másokkal közölni, használatát másnak akár rövid időre is lehetővé tenni tilos! Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta, akkor azonnal meg kell változtatni és a rendszergazdát haladéktalanul tájékoztatni kell.
 

5. A szolgáltatások használatának szabályai

Az anyagi felelősség

A számítógép hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. Tilos a gépterem normál üzemeltetését veszélyeztető bármely tevékenység. Tilos a gépterembe enni- és innivalót bevinni, valamint kötelesek megőrizni annak rendjét és tisztaságát. A számítástechnika terem használói kötelesek a berendezések, szoftverek rendellenes működéséről haladéktalanul értesíteni a szaktanárt. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, ill. jelenteni.

Mások munkájának tiszteletben tartása
A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják. Továbbá mások munkáját fegyelmezetlen magatartással, viselkedéssel sem zavarhatják.

A használat célja
A hálózat elsősorban az oktatás és az iskolai közösségi élet céljait szolgálja, és az ilyen célú használat elsőbbséget élvez, de a lehetőségek határain belül magáncélra is használható. Tilos a politikai vagy kereskedelmi célú használat. A felhasználónak a hálózat használatából nem származhat anyagi haszna. (A gépeken használt programok nagy részét és a hálózati szoftvert oktatási kedvezménnyel kapta az iskola, ezért a kereskedelmi használatnak az iskolára nézve jogi és anyagi következményei lehetnek.)

A szoftverjog védelme
A szoftver szellemi termék, amelyben estenként sok ember több éves munkája fekszik. Ezért az iskola vezetése a továbbiakban is mindent elkövet a legális programok beszerzésére. Az iskola tulajdonát képező programok illegális lemásolása szigorúan tilos. A gépekre csak a rendszergazdával egyeztetett szoftver telepíthető. Bizonytalan eredetű szoftver telepítése esetén kötelező a vírusmentességet ellenőrizni. Tilos a saját könyvtárakba nem jogtiszta szoftvert telepíteni, ilyent az Internetre kiajánlani, valamint az Internetről feltört programokat letölteni. Tilos crack kódokat, programindító kulcsokat e-mailben kérni, küldeni vagy felajánlani. Etikusnak tekinthető a freeware és a shareware programok letöltése, illetve a saját készítésű programok publikálása. A tilalmak nemcsak a programokra, hanem minden szerzői joggal védett termékre kiterjednek, tipikusan pl. a zenei anyagokra is.

Ki- és belépés, a munkaállomás védelme
A hálózatba való belépéskor ügyelni kell arra, hogy a jelszót más ne lássa (normális esetben a képernyőn csak csillagokat látunk, ezért a jelszót csak akkor tudhatja meg valaki, ha rossz helyre gépeljük .(pl. az azonosító helyére , és láthatóvá válik, vagy ha a kezünkről olvassa le);

A magára hagyott számítógép olyan, mintha a pólónk hátán viselnénk a jelszót. Aki leül a gép elé, elolvashatja a leveleinket, levelet írhat a nevünkben, elolvashatja és letörölheti az állományainkat, megváltoztathatja a jelszavunkat. Ez nem csak a felhasználót veszélyezteti, hanem az egész hálózat biztonságát. Ezért szigorúan tilos a munkaállomást a hálózatba való bejelentkezés után akár rövid időre is magára hagyni. Egyáltalán nem szükséges bejelentkezni, ha olyan munkát végzünk, amely nem igényli a hálózatot. A felhasználó tanuló vagy a tanár azonosító használata kivételével csak a gép kikapcsolása vagy szabályos kijelentkezés után állhat fel a gép mellől. Ennek elmulasztása a belépési jog felfüggesztését eredményezheti.

Saját lemezterület
A lemezterület nagyságát a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével a rendszergazda határozza meg. A felhasználó adataiban hardver- vagy szoftverhiba miatt keletkezett kárért az iskola felelősséget nem vállal. Hálózaton is érvényes elv, hogy mindenről legyen biztonsági másolat.

A jelszavak és azonosítók védelme
A legszigorúbb tilalom alá esik és a hálózat használatától való azonnali és végleges eltiltással jár:
a más nevében való bejelentkezési kísérlet, akár az illető engedélyével is más azonosítójának, jelszavának használata, illetve a jelszó kölcsönadása (tehát a kölcsönadásban mind a két fél vétkes!). A jelszóval elkövetett visszaélésekért a felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.
más jelszavának kiderítésére, állományainak, leveleinek illetéktelen elolvasására vagy módosítására tett kísérlet,
a hálózat konfigurációjának megváltoztatására, a hálózaton áthaladó csomagok elfogására, a hálózati jogosultságok jelszólopó programmal, vírussal vagy bármilyen módon való megváltoztatására tett kísérlet
jogosulatlan belépési kísérlet külső intézmény hálózatába;
a hálózat biztonsági rendszerének esetleges hibáival való visszaélés.
Általános szabály, hogy amit egy hálózatban meg lehet tenni, azt nem biztos, hogy meg is kell tenni, és amit a felhasználó a hálózaton képes megtenni (pl. más felhasználókkal kapcsolatban), az nem biztos, hogy egyben etikus is.

A kiemelt felhasználók különös jogai és felelőssége
A rendszergazda az egész hálózat, a – tanárok a saját tanítványaik könyvtára felett jogosultságokkal rendelkeznek. Indokolt esetben más is kaphat kiemelt jogokat, ha a feladata ezt szükségessé teszi.
Annak érdekében, hogy az iskola számítógépes rendszere védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen, a rendszergazdának joga van, hogy indokolt esetben bárkit a gép és a hálózat használatából kizárjon; megnézzen, lemásoljon, megváltoztasson vagy töröljön bármely file-t, amely kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával; továbbá hogy a számítógépes rendszereket és a hálózatot bármikor ellenőrizze, leállítsa vagy átkonfigurálja, illetve fenntart magának bármely egyéb intézkedési jogot, amely szükséges lehet az iskola számítógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további működés biztosításához. Mivel a hálózat elsősorban oktatási célokat szolgál, ezeknek a jogoknak egy részével az oktatási feladatok ellátása érdekében a kiemelt felhasználók is élhetnek.

Rendellenességek jelentése
A felhasználó köteles a hálózat működésében tapasztalt rendellenességeket, a tudomására jutott jelszószerzési és betörési kísérleteket haladéktalanul jelezni a rendszergazdának. A jelentés elmaradásából vagy indokolatlan késéséből eredő károkért az is felelőssé tehető, aki nem tett eleget ennek a kötelezettségnek.

Az erőforrások takarékos használata
A felhasználóktól elvárható, hogy a belső és az internetes hálózati erőforrásokkal takarékosan, másokra is tekintettel bánjanak. Ilyen erőforrások pl. (a teljesség igénye nélkül): a lemezterület, a sávszélesség, a nyomtatókapacitás. Csak olyan dolgokat töltsünk le az Internetről, amelyekre szükségünk van és helyben nem hozzáférhetők, nagyobb anyagokat lehetőleg csúcsidőn kívül. Mindig legyünk rá tekintettel, hogy az internethez sok ember telefonvonalon kapcsolódik, és a kapcsolat minden másodperce pénzébe kerül, továbbá, hogy ha valakinek nagyméretű anyagot küldünk, akkor betelhet a postaládája, és esetleg más leveleit nem kapja meg. Ezért másoknak előzetes megbeszélés nélkül e-mailben csatolt anyagot küldeni vagy a másik könyvtárát szándékosan telíteni tilos!
A hálózatban eltöltött időért a felhasználóknak nem kell közvetlenül fizetniük, de ne feledjük el, hogy pénzzel vagy munkával mindenért fizet valaki. Az Interneten sok ember teszi közzé munkájának eredményét ingyen és sok szervezet bocsátja mások rendelkezésére az erőforrásait; soha ne éljünk vissza ezzel.

Vírusok
A felhasználóknak be kell tartaniuk a vírusok elleni védekezés általános szabályait. Ha a rendszergazda a hálózati vagy a helyi meghajtók ellenőrzése során vírusos állományt talál, joga van azt fertőtleníteni, ha pedig a vírusirtó szoftver nem képes a fertőtlenítésre, akkor letörölni. Ilyen esetben a felhasználókat nem kell előre megkérdezni, de ha a tulajdonos személye megállapítható, akkor utólag értesíteni kell.

Tiltott anyagok az internetes szolgáltatásokra vonatkozó közös szabályok
Tilos a hálózaton a jogellenes, fasiszta vagy erőszakra buzdító, szeméremsértő, politikai vagy kereskedelmi célú, ill. a szerzői jogokat sértő anyagokat tárolni, ilyeneket az Internetre kiajánlani vagy az Internetről letölteni, a levelezőrendszert ilyen anyagok forgalmazására használni. Ilyen anyagok véletlen letöltése esetén azokat meg kell semmisíteni. Tilos az ilyen weboldalakra való linkelés is. A legszigorúbban tilos a hálózatot az Internet veszélyeztetésére vagy mások munkájának hátráltatására használni. Ilyen esetben a vétkest a hálózatról azonnal és végérvényesen kitiltjuk, tettével a hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

Levelezés, levelezési listák
Az egyéni azonosítóval rendelkező felhasználók a rendszergazda által telepített program segítségével levelezhetnek, levelezési listákra iratkozhatnak fel.
A levelezést ugyan védi a levéltitok, de technikailag a levelekhez többen hozzáférhetnek (a feladó, a címzett és a közbeeső állomások rendszergazdái), ezért biztonság szempontjából inkább levelezőlapnak érdemes tekinteni az e-mailt.

Adatok letöltése (www, ftp)
A rendszergazda által installált célszoftver segítségével a fenti korlátok figyelembevételével anyagok tölthetők le az Internetről. Az internetes szolgáltatások használata egyéni azonosítóhoz köthető. A meglátogatott helyeket a rendszer naplózza, így a tiltott anyagok letöltése utólag is szankcionálható.

6. A Netikett

A Netikett (Netiquette) az internetes közösség hosszú idő alatt kialakított szabálygyűjteménye, melynek betartása a hálózaton való együttélés feltétele. A Netikett ismerete minden felhasználótól elvárható.
Levelezés folyamán ékezeteket, HTML-kódot csak magánlevélben használj, akkor is csak ha a címzettel tisztáztad, hogy el tudja olvasni; levelezési listán, ill. a fejlécben sohasem.
Ne használj csupa nagybetűket, mert az OLYAN, MINTHA ORDÍTANÁL. Kiemelésre használd az _aláhúzás_ jelet.
A levél tárgya legyen informatív. Üresen hagyni illetlenség. Ne használj olyan tárgyat, hogy kérdés, Segítség! , Fontos stb.
Ne küldjél és ne továbbítsál láncleveleket, ezeket mindenhol tiltják. Soha ne küldjél a levélhez csatolt állományokat, csak ha a címzett jelezte, hogy kéri.
Ne kezdjél és ne menjél bele veszekedésekbe. Az elektronikus levéllel könnyű megsérteni valakit, mert hiányzik belőle a metakommunikáció, ezért félreérthetik.

7. Hozzáférés a gépekhez, karbantartás

A nem oktatási célokra használt számítógépek működtetéséért a munkahelyen dolgozó személy a felelős. (igazgató-helyettesi irodák, gazdaságvezetői iroda, adminisztrátori iroda).A nevelői szobában használt számítógépek működtetéséért a tanárok és tanítók a felelősek. Ezeket a számítógépeket más személy csak igazgatói engedéllyel használhatja. A nyomtatók nem iskolai célra való használata csak igazgatói engedéllyel történhet. A felhasználók a hálózat hardver- és szoftverkonfigurációját nem módosíthatják. Olyan CD-ROM, amely a használat előtt telepíteni akarja magát, csak a rendszergazda engedélyével használható.
A rendszergazda vagy az általa felkért karbantartók a karbantartás céljára vagy a hálózat normális működésének ellenőrzésére bármikor bármelyik gépet igénybe vehetik, sürgős esetben akár az ott folyó munkát megzavarva is; a tanítási órát azonban a házirendnek megfelelően csak igazgatói engedéllyel zavarhatják meg. A hálózati szerver kikapcsolásával járó munkákat a felhasználók érdekeinek szem előtt tartásával kell elvégezni, lehetőleg munkaidőn kívül.

8. Szankciók

Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat és az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit, a szabályzat megsértését szankcionáljuk. Enyhébb esetben, első alkalommal szóbeli figyelmeztetés is alkalmazható. Az iskolában szokásos fegyelmi büntetéseken kívül a következő szankciók alkalmazhatók:

Külön vizsga előírása a biztonsági tudnivalókból; Részleges eltiltás: a belépés bizonyos időre való felfüggesztése, ill. a tanítási időre való korlátozása, vagy bizonyos szolgáltatások használatától való eltiltás.
Különösen súlyos esetben, a szabályzat durva megsértése esetén a felhasználó ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető, amelynek keretében a hálózat használatától való teljes körű eltiltása is kimondható. Lehet, hogy a fent felsorolt szabályok helyenként szigorúnak tűnnek. Reméljük azonban, hogy a rögzítésük és közzétételük az oktatási célon kívül csak a jogbiztonságot szolgálja, hiszen a felhasználók többsége soha nem is próbálkozik a megsértésükkel. A hálózat kínálta lehetőségekből sokkal több van, mint a tilalmakból, így azokat nem is lehet egy ugyanilyen terjedelmű dokumentumban összefoglalni; megismerésük hosszas tanulás eredménye lehet.

Vasvár, 2017.szeptember 1.

 

Pál Katalin                                                                                                  Sejberné Szabó Marianna

rendszergazda                                                                                                       igazgató